Diplomutbildning i HACCP | Bergström & Hellqvist
25 års erfarenhet
Skräddarsydda utbildningar
Branschledande
Anpassade

Diplomutbildning i HACCP

Vår diplomutbildning i HACCP genomförs under två dagar och med motsvarande kunskapskrav och mål som den engelska motsvarigheten HACCP – intermediate (level 3).

Kursen hålls på distans live online eller på plats hos er med svenskt presentationsmaterial.

Under utbildningen kommer ni tillsammans fördjupa er kunskap om era produkter, processer och faror samt hur ni ändamålsenligt kan tillämpa HACCP-metodiken i er organisation.

Kursmaterial är Codex Alimentarius General Principles of Food Hygiene CCFH 2022. Det rekommenderas även att deltagarna har tillgång till boken ‘Campden BRIs ‘HACCP: a practical guide (5th ed)’.

Inför utbildningen uppmanas deltagarna ta del av kursmaterialet med beaktande av ett antal frågeställningar.

Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov innehållandes flervalsfrågor och frågor som kräver svar i fritext. Krav för att erhålla diplom är aktivt deltagande på kursen samt minst 80% rätt på provet. De som aktivt deltar på kursen men som inte klarar provet eller inte gör provet får ett intyg.

Målgrupp

Kursen vänder sig till medlemmar i HACCP-grupper och andra nyckelpersoner som har en central roll i att utveckla HACCP-systemet i er organisation.

Syfte

Utbildningens syfte är att ge teoretisk kunskap samt färdigheter i tillämpning av HACCP-metodiken i enlighet med Codex Alimentarius.

Målet är att deltagaren efter utbildningen individuellt ska kunna:

 • Förklara de legala kraven relaterade till HACCP och skillnader mot Codex Alimentarius
 • Förklara grundförutsättningarnas roll och funktion i ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet
 • Rita ett schematisk flödesschema
 • Namnge minst 5 kemiska, fysiska och biologiska livsmedelsäkerhetsfaror
 • Med egna ord förklara relevanta begrepp/definitioner relaterat till HACCP enligt Codex Alimentarius
 • Förklara och tillämpa samtliga 12 steg enligt Codex Alimentarius

Innehåll

 • Motiv för HACCP
 • Grundförutsättningar som stödjer HACCP-systemet
 • Centrala begrepp i HACCP
 • HACCP enligt Codex Alimentarius, ISO 22000 och lagstiftningen
 • HACCP-gruppens uppgift och roll
 • Beskriva produkt och avsedda användning
 • Flödesschema och beskrivning av process
 • Faroanalys med rätt fokus och faktaunderlag, metoder för riskbedömning
 • Styrande åtgärder för att hantera faror
 • Metoder för att identifiera kritiska styrpunkter, CCP
 • Gränsvärden och metoder för övervakning av CCP
 • Hantering av avvikelser i CCP
 • Validering – syfte, innebörd och arbetssätt
 • Verifiering – syfte, innebörd och arbetssätt
 • Arbetssätt och underlag för uppdatering och utveckling av HACCP-systemet

Under utbildningen kommer föreläsningspass varvas med reflektioner och grupparbeten i att tillämpa HACCP-metodikens delar.