Klimathänsyn i ISO:s ledningssystemsstandarder | Bergström & Hellqvist
25 års erfarenhet
Skräddarsydda utbildningar
Branschledande
Blogg

Klimathänsyn i ISO:s ledningssystemsstandarder

Hänsyn till klimatförändringar är nu ett krav i 31 ledningssystemstandarder (MSS) som är publicerade av ISO. Det kommer påverka alla organisationer i hela världen som är certifierade mot och använder dessa standarder.

Den 22 februari 2024 publicerade ISO och IAF en kommuniké, IAF/ISO Joint Communiqué on the addition of Climate Change considerations to Management Systems Standards. I denna framgår de tillägg rörande hänsyn till klimatförändringar som gäller från 23 februari 2024. Tilläggen kommer skrivas in i befintliga ledningssystemsstandarder och inkluderas i de standarder som nu revideras eller som är under utveckling.

ISO:s och IAF:s kommuniké är en följd av ISO:s Londondeklarationom klimatförändringar beslutad i september 2021 som har ett åtagande att genom internationella standarder accelerera uppfyllandet av Paris-avtalet, FN:s Globala mål (United Nations Sustainable Development Goals) och FN:s Call for Action on Adaptation and Resilience. Utan uppdaterade internationella standarder är det svårt för näringslivet och andra intressenter att uppnå det som krävs för att nå målen.

Tilläggen om hänsyn till klimatförändringar innebär att alla organisationer ska avgöra om klimatförändringar är en relevant fråga i organisationens kontext och för ledningssystemets omfattning. I praktiken innebär det att alla organisationer som använder eller är certifierade mot en ledningssystemsstandard förväntas visa att de beaktat eller tagit hänsyn till klimatförändringar i sin analys av interna och externa förutsättningar/frågor i avsnitt 4.1. Detta i kombination med det ämnesområde standarden omfattar. Vidare ska även behov och förväntningar (krav) hos intressenter relaterat till klimatförändringar beaktas i avsnitt 4.2. Om klimatfrågor bedöms relevanta förväntas dessa sedan beaktas avseende risker och möjligheter etc. i avsnitt 6.1, och vidare. En prioritering av risker och möjligheter relaterat till klimathänsyn kan sedan skapa handling som bidrar till att hantera frågor som rör klimatförändringar i linje med de önskade utfallen från ledningssystemet.

Hur relevant och hur hänsynen till klimatförändringar kommer te sig är beroende av vilken ledningssystemstandard som tillämpas och den analys och de vägval som organisationerna gör. I vissa fall kanske det vid en första anblick ter sig långsökt, men i flertalet fall är det högst relevant. Hur påverkar ett förändrat klimat förutsättningarna, riskerna och möjligheterna förknippade med t.ex. livsmedelssäkerhet (ISO 22000), säkerhet (ISO 28000), arbetsmiljö (ISO 45001) samt kunders efterfrågan och tillfredsställelse (ISO 9001)?

Det går inte att bortse från klimatförändringarna. De är ett faktum och ISO visar vägen.